محصولات شرکت
 
سيستم جامع مديريت مالي

زير سيستم دفترداري و رسيدگي به حسابها
 • امكان تعريف سطوح حسابها بدون محدوديت سطح با تعداد رقمهاي دلخواه
 • امكان تعريف ، دسته بندي و نامگذاري حسابها تا سطح معين
 • امكان جستجو در حسابها و دسته هاي حسابها با كد و يا شرح حسابها
 • امكان تعريف ، دسته بندي و نامگذاري حسابهاي تفصيل بدون محدوديت
 • امكان برقراري ارتباط حسابها با يك يا چند تفصيل و يا يك يا چند دسته تفصيل 
 • امكان محدود كردن استفاده از يك يا چند حساب براي يك يا چند زير سيستم
 • امكان محدود كردن صدور سند در زير سيستمها 
 • امكان تعريف بخشهاي حسابداري واحدهاي عملياتي مالي
 • امكان صدور انواع سند(انتقالي ، پرداخت ، افتتاحيه ، اختتاميه ، بستن حسابهاي سود و زياني)
 • امكان صدور انواع سند با آرتيكلهاي مختلف
 • امكان مشاهده اطلاعات پيش سند صادره از اين زير سيستم يا زير سيستمهاي ديگر
 • امكان امضاي الكترونيكي سند در چرخه تعريف شده براي هر نوع سند
 • امكان ارسال سند به كارتابل نفر بعد در چرخه تعريف شده براي هر نوع سند
 • امكان برگشت سند به نفر قبل در چرخه تعريف شده براي هر نوع سند
 • امكان الصاق و ارسال پيوستهاي اسناد بطوريكه نيازي به ارسال فيزيكي سند نباشد
 • امكان توليد گزارش دفتر روزنامه كلي يا به تفكيك سند
 • امكان توليد گزارش دفتر معين و كل
 • امكان توليد گزارشهاي تراز آزمايشي ، تراز كل و . . .
 • امكان توليد گزارشات يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي 
 • امكان توليد گزارشات ترازنامه ، سود و زيان و . . . 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند
 • امكان گزارشگيري پويا از اسناد بدون محدوديت 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده
زير سيستم كنترل و تأمين اعتبار بودجه
 • امكان تعريف سطوح بودجه (نوع ، گروه ، سرفصل و شرح رديفهاي بودجه )
 • امكان تعريف بودجه هاي جاري(پرسنلي ، غير پرسنلي و . . . ) و سرمايه اي
 • امكان تعريف فصول بودجه
 • امكان تعريف اطلاعات طرحها ، پروژه ها ، زير پروژه ها و فصول
 • امكان صدور درخواست تأمين اعتبار از اين زيرسيستم يا زيرسيستمهاي ديگر
 • امكان صدور تأمين اعتباربراي درخواستهاي صادره از اين زيرسيستم يا زيرسيستمهاي ديگر از رديف بودجه هاي تعريف شده
 • امكان استخراج گزارشات متنوع از عملكرد بودجه ، عملكرد بودجه به تفكيك واحدها و مقايسه بودجه
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده 
 • امکان برنامه ریزی بودجه طرح و تهیه گزارش عملکرد به صورت خودکار
 • امکان ارتباط با سیستم ذی حساب طرح برای دریافت میزارن عملکرد بودجه هر واحد
زير سيستم مميزي  قراردادها
 • امكان تعريف انواع كسورات و ايجاد ارتباط آنها با حسابهاي دفتر داري 
 • امكان تعريف سقف ريالي معاملات (جزئي ، عمده و متوسط )
 • امكان تعريف مجريهاي قراردادها
 • امكان تعريف تأمين كنندگان(پيمانكاران) و برقراري ارتباط آنها با حسابهاي تفصيل دفترداري
 • امكان ثبت اطلاعات قرارداد،تغيير مقادير و الحاقيه
 • امكان مشاهده  آخرين وضعيت قرارداد (كاربرگ قرارداد)
 • امكان ثبت درخواستهاي پرداخت صورتوضعيت ، علي الحساب ، پيش پرداخت ،  صورتوضعيت تعديل ، صورتوضعيت خسارت و صورتوضعيت مابه التفاوت مصالح
 • امكان صدور سند براي درخواست پرداختهاي صادره از زيرسيستمهاي ديگر
 • امكان صدور سند پرداخت سپرده هاي قراردادها
 • امكان صدور سند های انتقالي اتوماتیک
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند و قرارداد
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از قراردادها و اسناد صادره 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده 
 • امكان گزارشگيري (كاربرگ) يك قرارداد و يا يك تأمين كننده (پيمانكار)
 • امکان ارسال سند پرداخت به آرشیو پرداختنی بدون نیاز به تامین اعتبار
 • امکان صدور گزارش ارزش افزوده هر پیمانکار به ازای قراردادهای مختلف
زير سيستم مميزي درخواستهاي خريد
 • امكان تعريف انواع كسورات و ايجاد ارتباط آنها با حسابهاي دفتر داري 
 • امكان ايجاد ارتباط با حسـابهاي دفتر داري كارپــردازاني كه در سيـستم جامع بازرگاني تعريف شده اند
 • امكان صدور سند براي پيش فاكتورهاي خريد صادره در سيستم جامع بازرگاني
 • امكان صدور سند براي اسناد رسيد صادره در سيستم جامع بازرگاني
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند و يا درخواست
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از درخواستها و اسناد صادره 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم مميزي متفرقه ، تنخواه و تلفن
 • امكان تعريف كالاهاي قابل خريداري با تنخواه
 • امكان تعريف تنخواه گردانها و ايجاد  ارتباط آنها با حساب دفترداري
 • امكان ثبت مجوز تنخواه و نسبت دادن كالاهاي قابل خريداري
 • امكان ثبت فاكتورهاي تنخواه گردانها با برقراري ارتباط با مجوز تنخواه
 • امكان ثبت بازپرداختهاي تنخواه
 • امكان صدور سند گشايش تنخواه
 • امكان صدور سند بازپرداخت تنخواه
 • امكان ثبت حسابهاي تفصيل پرسنل جهت استفاده در زيرسيستم تلفن
 • امكان ثبت مشتركين تلفن و ميزان بخشودگي مشتركين تلفن
 • امكان ثبت دوره هاي مختلف قبوض تلفن در واحد ارتباطات و يا اين زير سيستم
 • امكان صدور سند پرداخت قبوض تلفن
 • امكان صدور سند متفرقه بر اساس روندهاي تعريف شده
 • امكان صدور سند انتقالي
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند و يا درخواست پرداخت
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از تنخواه ها ، تلفن ها و اسناد صادره 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم دريافت و پرداخت
 • امکان صدور سند های پرداخت پرداختنی به همراه ارسال درخواست تامین اعتبار
 • تهیه گزارشات نقدینگی شرکت و مانده هر سرفصل بر اساس تعریفات پایه
 • امكان تعريف انواع دسته چك و  برقراري حساب جاري آن با حسابهاي دفترداري 
 • امكان ثبت انواع اعلاميه هاي بانكي (دريافت،پرداخت و برداشت)  به صورت دستي يا دريافت از فايل ارسالي بانك
 • امكان ثبت موجودي اول دوره هر حساب
 • امكان صدور سند انتقالي و پرداخت
 • امكان صدور سند دريافت اعلاميه هاي بانكي
 • امكان صدور سند برداشت اعلاميه هاي بانكي
 • امكان صدور سند پرداخت ماليات قراردادها
 • امكان صدور سند پرداخت سپرده قراردادها
 • امكان صدور گزارش عملكرد به صورت دوره اي
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اعلاميه ها ، ماليات ها و اسناد صادره 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم مغايرات بانكي
 • امكان ثبت مغايرات بانكي اوليه هر حساب
 • امكان ثبت اطلاعات دوره اي بانك به صورت دستي يا دريافت از فايل ارسالي بانك
 • امكان گزارشگيري از اقلام واريز نشده به حساب بانك (ب)
 • امكان گزارشگيري از چك هاي برداشت نشده از حساب بانك (ج) 
 • امكان گزارشگيري از اقلام پرداخت شده در بانك و ثبت نشده در دفاتر حسابداري ، چك (د)
 • امكان گزارشگيري از اقلام برداشت شده در بانك و ثبت نشده در دفاتر حسابداري ،اعلاميه برداشت (د) 
 • امكان گزارشگيري از چك هايي كه در بانك و شركت هستند ولي مبالغ آنها فرق مي كند (و)
 • امكان گزارشگيري از اعلاميه هايي كه در بانك و شركت هستند ولي مبالغ آنها فرق مي كند (و)
 • امكان گزارشگيري از اقلام واريز شده  در بانك و ثبت نشده در دفاتر حسابداري (ه)
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 • امکان تعریف قالب ورودی لیست بانک به صورت داینامیک با استفاده از اکسل
زير سيستم خزانه(سپرده ها) 
 • امكان ثبت اطلاعات اعلاميه هاي دريافت سپرده با تأييديه خزانه
 • امكان توليد فايل جهت ارسال به خزانه با قالب درخواستي خزانه
 • امكان ثبت اطلاعات درخواستهاي تأييديه سپرده 
 • امكان ثبت اطلاعات تأييديه خزانه براي درخواستهاي ارسالي 
 • امكان ثبت درخواستهاي  استرداد سپرده
 • امكان صدور سند دريافت سپرده
 • امكان صدور سند پرداخت سپرده متفرقه
 • امكان صدور سند تسويه سپرده
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر سند، اعلاميه هاي دريافت سپرده و اطلاعات تأييديه خزانه 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از ، اعلاميه هاي دريافت سپرده و اطلاعات تأييديه خزانه و اسناد صادره 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 • زير سيستم ضمانتنامه ها و اوراق بهادار
 • امكان تعريف انواع ضمانت
 • امكان تنظيم سيستم به منظور تمديد اتوماتيك و اخطار سررسيد ضمانتنامه
 • امكان ثبت اطلاعات ضمانتنامه بانكي 
 • امكان صدورتمديدنامه ،  تقليل نامه ، استردادنامه وظبط ضمانتنامه
 • امكان ثبت اطلاعات چك و سفته 
 • امكان صدور استردادنامه براي چك و سفته
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي هر ضمانتنامه بانكي ، چك و يا سفته
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از ، تمديديه ، ضمانتنامه هاي فعال ، تقليل نامه ها و استرداد نامه ها
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم حسابداري درآمد
 • امكان تعريف انواع بخشهاي درآمدي
 • امكان تعريف حسابهاي بخشهاي درآمدي از حسابهاي درآمدي
 • امكان ثبت انواع اعلاميه هاي بانكي به صورت دستي يا دريافت از فايل ارسالي بانك
 • امكان صدور سند انتقالي و پرداخت
 • امكان صدور سند دريافت اعلاميه هاي بانكي
 • امكان صدور سند برداشت اعلاميه هاي بانكي
 • امكان صدور سندفروش
 • امكان توليد گزارش فروش و  وصول
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم حسابداري تأسيسات
 • امكان تعريف حساب بستانكار طبقه بندي و حساب بدهكار استهلاك
 • امكان تعريف سطوح طبقه بندي تأسيسات
 • امكان تعريف آيتمهاي سطوح طبقه بندي تأسيسات
 • امكان تعريف پارامترهاي  هر آيتم تأسيساتي به صورت پويا
 • امكان تعريف نرخ استهلاك براي هر آيتم تأسيساتي
 • امكان صدور سند انتقالي و طبقه بندي تأسيسات بصورت تکی و دسته جمعی
 • امكان صدور سند افزايش قيمت تمام شده بصورت تکی و دسته جمعی
 • امكان صدور سند كاهش مبلغ بصورت تکی و دسته جمعی
 • امكان صدور سند حذف و بركناري تاسيسات
 • امكان صدور سند تغيير كد سر فصل تاسيسات
 • امکان صدور سند تجدید ارزیابی
 • امکان صدور سند استهلاک 
 • امکان ثبت تفصیل تا سطح سوم برای کلیه اسناد
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 • امکان جستجوی پیشرفته در تمامی فرم ها و همچنین امکان تعریف شرط ها بصورت نامحدود روی تمام فیلدهای موجود در فرم
 • امکان گزارشگیری از مانده حساب ها بصورت سالانه
 • امکان تعریف سطوح دسترسی تا سطح فیلد برای کاربران
 • امکان تعریف گردش اسناد بصورت پویا
 
زير سيستم حسابداري اموال
 • امكان تعريف حساب بستانكار طبقه بندي اموال
 • امكان تعريف حساب بستانكار مزايده اموال اسقاط 
 • امكان تعريف حساب انبار اسقاط خودرو و وسائط نقليه
 • امكان تعريف حساب بدهكار سند استهلاك
 • امکان تعریف پارامترهای استهلاک گیری بصورت پویا
 • امكان تعريف حساب بستانكار اندوخته تجديد ارزيابي 
 • امكان تعريف حوزه هاي جمعداري و تعیین سطح دسترسی به حوزه ها برای کاربران مجاز
 • امكان تعريف كدينگ اموال و اختصاص کدهای سرفصل حساب براي هر دسته اموال
 • امكان تعريف نوع استهلاك(مستقيم و نزولي) براي هر دسته اموال 
 • امكان تعريف عمر مفيد و درصد استهلاك براي هر دسته اموال 
 • امکان قیمت گذاری اموال
 • امكان صدور سند انتقالي و طبقه بندي اموال
 • امكان صدور سند تغيير كد سرفصل اموال
 • امكان صدور سند تجديد ارزيابي اموال
 • امكان صدور سند حذف دائم اموال
 • امكان صدور سند اسقاط اموال
 • امكان صدور سند مزايده اموال اسقاط
 • امكان صدور سند واگذاري مستقيم اموال
 • امكان صدور سند افزایش قیمت تمام شده اموال
 • امكان صدور سند کاهش قیمت تمام شده اموال
 • امکان ثبت تفصیل تا سطح سوم برای کلیه اسناد
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 • امکان جستجوی پیشرفته در تمامی فرم ها و همچنین امکان تعریف شرط ها بصورت نامحدود روی تمام فیلدهای موجود در فرم
 • امکان گزارشگیری از مانده حساب ها بصورت سالانه
 • امکان تعریف سطوح دسترسی تا سطح فیلد برای کاربران
 • امکان تعریف گردش اسناد بصورت پویا
 
زير سيستم حسابداري انبار
 • امكان مشاهده اسناد ثبت شده در انبارها
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد رسيد كالا به انبار 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد صدور كالا از انبار 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد نقل و انتقال بين انبارها 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد اصلاحيه انبار 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد برگشت كالا به انبار 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد برگشت كالا به انبار (بدون سابقه) 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد انبارگرداني انبارها 
 • امكان صدور سند مالي براي اسناد خروج كالاهاي آسيب ديده از انبار 
 • امكان پيگيري گردش اسناد ، موجودي هاي ريالي كاردكس و . . .
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 •  امکان جستجوی پیشرفته در تمامی فرم ها و همچنین امکان تعریف شرط ها بصورت نامحدود روی تمام فیلدهای موجود در فرم
 • امکان تعریف سطوح دسترسی تا سطح فیلد برای کاربران
 • امکان تعریف گردش اسناد بصورت پویا
 
زير سيستم حقوق و دستمزد (كارگري و كارمندي )
 • امكان تعريف ادارات مختلف و مراكز هزينه آنها
 • امكان تعريف كليه مقادير ثابت از قبيل سقف معافيت مالياتي، حداقل حقوق پايه ، سقف بيمه تأمين اجتماعي و ضرائب آنان ، نحوه محاسبه بيمه هاي معوقه و . . . 
 • امكان تعريف انواع آيتمهاي حقوقي به صورت پويا 
 • امكان تعريف كليه پارامترهاي عمومي پرسنلي 
 • امكان تعريف سقف ساعت اضافه كار 
 • امكان تعريف انواع وام وبدهي
 • امكان تعريف و گروه بندي فرمول و كنترل ضرائب و شروط اجرايي آنان
 • امكان تعريف انواع بانك
 • امكان تعريف انواع شعب بانكها
 • امكان تعريف انواع رشته ها و مقاطع تحصيلي
 • امكان تعريف گروههاي خاص(آزاده ، خانواده شهيد و غيره)
 • امكان تعريف پيام جهت نمايش در نوار حقوقي
 • امكان تعريف انواع عناوين شغلي
 • امكان تعريف نوعهاي استخدام
 • امکان تعریف مراحل متعدد برای پرداخت حقوق در یک ماه خاص
 • امکان تعریف عناوین شغلی بر اساس عناوین شغلی سازمان تامین اجتماعی
 • امکان تعریف کانفیگ آیتمهای کسر مقرری ماه اول بر اساس قانون خدمات کشوری و یا قانون قبل از آن
 • امکان ثبت مشخصات افراد تحت تکفل پرسنل
 • امکان تعریف نوع وابستگی های افراد تحت تکفل
 • امکان تعریف کانفیگ مورد نظر برای اطلاعات پایه ای تهیه فایل مالیاتی
 • امكان ثبت اطلاعات حضور و غياب و اصلاحيه آن به صورت دستي ، دريافت از شبكه يا ديسكت
 • امكان ثبت اطلاعات مأموريت و اصلاحيه آن
 • امكان ثبت اطلاعات احكام  اصلي
 • امكان ثبت اطلاعات احكام  داخلي
 • امكان ثبت اطلاعات وام و بدهي
 • امكان ثبت اطلاعات كسور و اضافه
 • امکان ثبت و ویرایش محاسبه پیش پرداخت 
 • امکان تعریف و تعیین سقف ماموریت سال کارکنان
 • امکان تعریف سقف کمتر یا بیشتر از سقف ماموریت سال کارکنان برای افرادی خاص
 • امکان تعریف و ثبت پرداختهای مستمر و قابل پرداخت در حقوق جاری
 • امکان محاسبه پس انداز های سهم شخص و کارفرما و ویرایش آنها
 • امکان محاسبه انواع لیستهای محاسباتی تعریف شده و کانفیگ آنها بنحوی که بطور مستقل پرداخت شوند یا در حقوق ادغامی
 • امكان اخراج و يا استخدام مجدد پرسنل در سيستم
 • امكان ويرايش  و يا حذف اطلاعات معوقه
 • امكان محاسبه حقوق جاري ، معوقه ، متفرقه و سرجمع براي كليه پرسنل ، پرسنل يك اداره و يا يك نفر خاص
 • امكان محاسبه عيدي و پاداش براي كليه پرسنل يا پرسنل فعال
 • امكان محاسبه ذخيره سنوات براي پرسنل بازنشسته  ، شاغل يا هر دو ، کارگران قانون کار و قانون انجام کار مشخص
 • امكان محاسبه سنوات خدمت و مرخصي ذخيره پاداش پايان خدمت براي پرسنل بازنشسته ، بازخريدي ، انتقالي و يا فوت شده ( انتخاب آیتمهای بخشهای مختلف مرخص و ذخیره ، تهیه کاربرگ ، انجام سند سنوات خدمت ، تسویه وام و بدهیهای مربوز به فرد )
 • امکان تعریف مزایای پایه ای سنوات خدمت
 • امکان تعریف اطلاعات موظفین شهدا و پرداختهای مربوط بدانها
 • امكان دريافت فايل اطلاعات احكام از امور كاركنان از طريق شبكه و يا ديسكت
 • امكان ثبت اطلاعات جيره نقدي و غيره
 • امكان صدور سند پرداخت حقوق
 • امكان تهيه ديسكت بانك
 • امكان تهيه ديسكت بانك موظفین شهدا
 • امكان تهيه ديسكت بيمه تأمين اجتماعي ، خدمات کشوری ، نیروهای مسلح
 • امكان تهيه ديسكت پس انداز برای سهم شخص ، کارفرما یا هر دو
 • امكان تهيه ديسكت وام بانكی
 • امکان تهیه دیسکت بن کارت 
 • امکان تهیه دیسکت بن کارت بانک ملی
 • امکان تهیه دیسکت مالیات بر اساس ساختار قدیم (DBF) 
 • امکان تهیه دیسکت بیمه ایران 
 • امکان تهیه دیسکت پیرول (بصورت فایل اکسل  )
 • امکان تعریف کانفیگ مورد نیاز برای فایل استخدام کشوری و تهیه فایل های اطلاعت پرسنلی و اطلاعات حقوقی
 • امكان توليد گزارش از يك يا چند آيتم حقوقي براي كليه پرسنل يا يك نفر
 • امكان توليد گزارشات زير:
  • ليست بانك كاركنان
  • ليست ماليات كاركنان
  • فيش حقوقي
  • ليست حقوق - دستمزد
  • ليست وام كاركنان
  • ليست پس انداز كاركنان
  • ليست دفترچه خدمات درماني كاركنان
  • ليست بيمه صندوق بازنشستگي كاركنان
  • مانده ذخيره پس انداز كاركنان
  • ليست اطلاعات كامل كاركنان
  • وام و بدهي كاركنان- به تفكيك كد وام
  • فرمولهاي تعريف شده
  • احكام داخلي پانچ شده
  • وام و بدهي كاركنان به تفكيك ادارات
  • ليست تايم كارت /اصلاحيه تايم كارت پانچ شده
  • ليست ماموريت پانچ شده
  • ليست بيمه تامين اجتماعي كاركنان
  • آيتم هاي تعريف شده
  • ليست خلاصه حقوق كاركنان
  • احكام اصلي پانج شده
  • ليست پانچ وامهاي  ايجادي و تغييرات وام
  • سوابق وام
  • اضافه كاري پرسنل
  • ليست كسور اضافات پانچ شده
  • ليست تفكيكي معوقات
  • وام و بدهي كاركنان بر اساس مركز هزينه
  • فيش حقوقي- مزايا
  • فيش حقوقي- كسورات
  • ماموريت اداري و آموزشي
  • وامهاي پرداختي طي حقوق جاري
  • پرداختي يك آيتم خاص
  • ليست مشخصات كاركنان
  • پرداخت كمك هزينه سفر زيارتي
  • پس انداز سالانه
  • حصه جاري بدهيهاي بلندمدت
  • ميانگين اضافه كاري ادارات
  • وام و بدهي كاركنان- در دوره خاص
  • ماموريت اداري و آموزشي تجمعي
  • ليست خلاصه حقوق وامهاي پرداختي
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستهاي اسناد در اين زيرسيستم
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده و اسناد
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
 • امکان گزارش گیری از یک یا چند آیتم خاص در بازه زمانی 
 • امکان تهیه لیست حقوق کارکنان در بازه خاص و نوع محاسباتی خاص و به تفکیک آیتمهای حقوقی و مبالغ برای هر ماه
 • امکان تهیه لیست حقوق ادارت در بازه خاص و نوع محاسباتی خاص و به تفکیک آیتمهای حقوقی و مبالغ برای هر ماه
 • امکان تهیه گزارش تایم کارت در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش ماموریت در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش وامهای پرداختی در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش کسورات اضافات در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش از نتایج محاسبات در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش از پرداختی واقعی در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش از آخرین وضعیت حکمی کارکنان در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش پس انداز در بازه زمانی خاص
 • امکان تهیه گزارش از آخرین وضعیت مانده وام و بدهی ها 
 • امکان تهیه گزارش مدیریتی از وامهای پرداختی 
 • امکان ویرایش نتایج محاسبات معوقات انجام شده
 • امکان ویرایش محاسبات جیره های غیر نقدی
 • امکان ایجاد و حذف رکوردهای مبین داشتن معوقه فرمولی
 • امکان ارسال فیش حقوقی به پورتال
 • امکان ارسال اقساط وام و بدهی به بانک امور کارکنان و رفاه
 • امکان مشاهده سوابق محاسباتی معوقه برای یک ماه خاص افراد
 • امکان ارسال فیش حقوقی به کارتابل پرسنل
 • امکان ارسال اطلاعات حقوق به بانک کارکنان و رفاه
 • امکان تعریف کانفیگهای لازم برای اسناد بانک
 • امکان تعریف کانفیگهای لازم برای اسناد پرداختنی
 • امکان تعریف کانفیگهای لازم برای اسناد انتقالی
 • امکان تعریف و ارسال درخواست تامین اعتبار پرداخت حقوق برای بودجه
 • امکان درخواست تامین اعتبار سند انتقالی
 • امکان تعریف کانفیگ ستونهای موجود در بانک امور کارکنان برای دریافت احکام
 • امکان تعریف کانفیگهای مختلف برای دریافت احکام 
 • امکان دریافت احکام اصلی و داخلی از بانک امور کارکنان
 • امکان تائید احکام اصلی و داختی دریافتی از امور کارکنان جهت انتقال به لیست پانچهای حقوق و دستمزد برای اعمال در حقوق
 • امکان دریافت و تائید احکام مربوط به بخش اطلاعات پایه ای پرسنل
 • امکان دریافت احکام پرسنلی از وب سرویس
 • امکان تعریف کانفیگهای مختلف برای تهیه فایل پیامک
 • امکان انجام تنظیمات فایل ارسال پیامک