محصولات شرکت
 
سيستم جامع مديريت بازرگاني

زير سيستم سفارشات خريد
 • امكان تعريف سطوح كالاها بدون محدوديت سطح با تعداد رقمهاي دلخواه
 • امكان تعريف ، دسته بندي و نامگذاري كالاها به منظور ايجاد يك بانك كالاي واحد
 • امكان جستجو در كالاها و دسته هاي كالا با كد و يا شرح كالا
 • امكان ثبت درخواستهاي خريد كالا
 • امكان ثبت درخواستهاي خريد كالا از طريق صفحات وب شبكه داخلي
 • امكان كد گذاري اقلام درخواستها بر اساس و دسته هاي كالا 
 • امكان جستجو در درخواستها ، با كد كالا و يا شرح كالا و . . .
 • امكان ارجاع  درخواستهاي ثبت شده به درگاه ورودي سيستم جامع مالي(كنترل بودجه و اعتبارات) جهت تامين اعتبار
 • امكان مشاهده و كد گذاري رديف هاي درخواست بر اساس كدينگ كالا
 • امكان شماره گذاري درخواست بر اساس نوع تامين اعتبار (طرح - جاري)
 • امكان ساخت سند صدوركالا و يا ارسال درخواستها به تداركات جهت خريد 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم تداركات خريد داخل
 • امكان تعريف بخشنامه هاي نوع معامله جهت استفاده در سيستم جامع بازرگاني و سيستم جامع مالي
 • امكان تعريف بانك كارپردازان جهت استفاده در سيستم جامع بازرگاني و سيستم جامع مالي
 • امكان جستجو در كالاها و دسته هاي كالا با كد و يا شرح كالا
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت 
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده 
 • امكان مشاهده و تصميم گيري جهت نوع تشريفات(استعلام،فاكتور خريد،خدمات و يا روند ترك تشريفات) درخواست هاي شماره شده در سيستم سفارشات 
 • امكان تعيين كارپرداز، تعيين محل خريد و تعيين نوع معامله بر اساس ضوابط تعيين شده
 • امكان ارجاع درخواست به سيستم تأمين كنندگان جهت پيشنهاد منبع خريد
 • امكان ارجاع درخواست خريد به كارپرداز مربوطه به صوريكه كارپرداز تنها درخواست هاي خود را مشاهده نمايد
 • امكان مشاهده منابع پيشنهاد شده براي درخواست مذكور براي كارپرداز
 • امكان انتخاب چند منبع از منابع پيشنهادي توسط سيستم يا كارپرداز
 • امكان ارسال استعلام براي منابع انتخاب شده از طريق چاپ يا پست الكترونيكي
 • امكان ثبت پاسخ استعلام توسط كاربر كميسيون گشايش پاكات 
 • امكان اعلام برنده توسط سيستم يا كاربر كميسيون گشايش پاكات
 • امكان ثبت پيش فاكتور براي تأمين كننده يا تأمين كنندگان برنده شده ، توسط كارپرداز
 • امكان ثبت درخواست صدور چك براي تأمين كننده يا تأمين كنندگان برنده شده
 • امكان ارسال درخواست صدور چك به درگاه ورودي سيستم جامع مالي (مميزي درخواست هاي خريد)
 • امكان ثبت درخواست صدور چك براي سند رسيد (براي درخواست هايي كه پيش فاكتور نشده اند) 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم تأمين كنندگان (فروشندگان،شركتها و پيمانكاران)
 • امكان تعريف بانك تأمين كنندگان 
 • امكان تعريف حوزه هاي فعاليت 
 • امكان نسبت دادن دسته هاي كالا تا آخرين سطح به منابع تعريف شده
 • امكان ثبت بخشنامه هاي ارزشيابي تأمين كنندگان
 • امكان ارزشيابي منابع بر اساس بخشنامه هاي ثبت شده
 • امكان ثبت ليست سياه براي منابع خريدي كه به هر دليل از آنها رضايت حاصل نشده براي بازه زماني مشخص يا بدون محدوديت
 • امكان پيشنهاد منبع براي درخواستهاي ارسالي به اين زير سيستم
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم رسيد و توزيع كالا و مواد
 • امكان مشاهده درخواست هاي خريد و ثبت فاكتور براي همه يا تعدادي از اقلام درخواست
 • امكان صدور سند رسيد براي فاكتور هاي ثبت شده
 • امكان تعيين ماهيت اسناد رسيد به شكل زير
 1.  اسناد جاري- هزينه اي- مستقيم
 2.  اسناد جاري- هزينه اي- ذخيره اي (انبار هاي مختلف)
 3.  اسناد جاري- سرمايه اي- مستقيم
 4.  اسناد جاري- سرمايه اي- ذخيره اي (انبار هاي مختلف)
 5.  اسناد طرح- هزينه اي- مستقيم
 6.  اسناد طرح- هزينه اي- ذخيره اي (انبار هاي مختلف)
 7.  اسناد طرح- سرمايه اي- مستقيم
 8.  اسناد طرح- سرمايه اي- ذخيره اي (انبار هاي مختلف)
 • امكان توليد شماره سند رسيد بر اساس موارد هشتگانه ذكر شده
 • امكان ارسال اسناد رسيد ثبت شده به طرق زير
وضعيت 1
چنانچه اين در خواست پيش فاكتور داشته و براي فروشنده مذكور درخواست صدور چك شده باشد سيستم  به طور هوشمند به درگاه ورودي سيستم جامع مالي جهت تسويه بدهي كارپرداز ارسال مي گردد
چنانچه اين در خواست پيش فاكتور نداشته و براي فروشنده مذكور درخواست صدور چكي نشده باشد سيستم  به طور هوشمند به درگاه ورودي سيستم جامع مالي جهت صدور سند پرداخت وجه ارسال ونهايتا” چك به نام ذينفع(فروشنده) صادر مي گردد
وضعيت 2
سند به سيستم كنترل موجودي ارسال مي گردد و مسئول مربوطه مي تواند آنرا در كاردكس انبار مربوطه عمل نمايد همچنين موارد ذكر شده در وضعيت 1 نيز انجام مي گردد
وضعيت 3
سند به سيستم دارائيهاي ثابت (اموال) ارسال مي گردد و مسئول مربوطه آنرا در سيكل تشريفات كد گذاري قرار مي دهد و پس از دريافت كد اموال اقلام مربوطه اجازه ارسال به درگاه ورودي سيستم جامع مالي با موارد ذكر شده در وضعيت 1 را دارا مي شوند و نيز به عنوان دارائيهاي ثابت در سيـستم جامع مالي نمايان و آماده عمــليات مختــلف مالي مي گردد.
وضعيت 4
وضعيتهاي ا ، 2 و 3 براي اين حالت اجرا ميگردد 
وضعيتهاي 5 ، 6 ، 7 و 8
در اين حالت پس از انجام روابط منطقي ذكر شده از قبيل دريافت كد اموال و ارسال جهت عمل در كاردكس ، سند مذكور چاپ و  به دليل عدم ارتباط سيستمي به سيستم ذيحسابي ،  در آن سيستم  توسط كاربر ثبت مي شوند.
 • امكان ثبت فاكتورهاي درخواستهاي مستقيم در انبار ترانزيت
 • امكان صدور حواله خروج درخواستهاي مستقيم از انبار ترانزيت
 • امكان ردگيري اقلام درخواستهاي مستقيم مختلف 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم جمعداري دارايي هاي ثابت (اموال)
 • امكان تعريف سطوح كدينگ اموال با تعداد سطوح دلخواه و تعداد ارقام دلخواه براي هر سطح 
 • امكان تعريف جمعداران و تعريف سطوح دسترسي براي آنها
 • امكان دريافت اسناد رسيد از سيستم رسيد توزيع 
 • امكان ارجاع سند به جمعدار مربوطه توسط مسئول جمعداري
 • امكان شماره گذاري توسط جمعدار بر اساس سطوح تعريف شده
 • امكان توليد باركد اموال توسط نرم افزار
 • امكان تاييد كد اموال توسط مسئول جمعداري
 • امكان ارسال اموال كد گذاري شده به سيستم رسيد توزيع
 • امكان انتقال اموال بين جمعداران پس از تأييد گيرنده
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم كنترل موجودي انبارها
 • امكان مشاهده درخواستهاي رسيد كالا از سيستم  رسيد و توزيع
 • امكان توليد سند رسيد كالا از  درخواست صادره از سيستم  رسيد و توزيع
 • امكان ثبت درخواستهاي صدور كالا از طريق صفحات وب شبكه داخلي
 • امكان مشـــاهده قيـــمت كالا ها و درج آنها روي اقلام درخـــواست (هنگام ثبت درخــواست خروج كالا )
 • امكان ارجاع  درخواستهاي ثبت شده به درگاه ورودي سيستم جامع مالي(كنترل بودجه و اعتبارات) جهت تامين اعتبار
 • امكان تبديل درخواست خروج كالا به سند صدور و  شماره گذاري اسناد براي هر انبار در هر سال مالي
 • امكان  ثبت اطلاعات صورتبرداري به صورت دستي و يا دريافت از فايل دستگاه باركد خوان
 • امكان مغايرتگيري از اطلاعات صورتبرداري نسبت  به اطلاعات كاردكس  
 • امكان عمل ريالي اقلام اسناد رسيد در كاردكس به روش ميانگين موزون
 • امكان پيگيري گردش اسناد ، موجودي هاي كاردكس و . . .  
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم مناقصات خريد
 • امكان تعريف مدارك جهت برگزاري مناقصه
 • امكان ثبت نام مناقصه گران
 • امكان بلك ليست كردن مناقصه گران به صورت دائم يا مدت دار
 • امكان تعريف معيارهاي ارزيابي مناقصه گران
 • امكان ارزيابي مناقصه گران بر اساس معيارهاي تعريف شده
 • امكان تعريف پيگيري كنندگان مناقصه
 • امكان آرشيو نمودن الگوهاي رقومي مورد استفاده در مناقصات با قالبهاي word , excel و . .
 • امكان دريافت درخواستهاي انجام مناقصه از سيستم خريد داخل
 • امكان ثبت تأمين كنندگان (فروشندگان،شركتها و پيمانكاران)با حوزه فعاليت آنان
 • امكان ثبت اطلاعات اوليه مناقصه(نوع مناقصه ، تعداد مرحله ، شماره مناقصه و درصد مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه
 • امكان صدور استعلام بهاء براي مناقصات خريدي كه در محدوده معاملات متوسط مي باشند
 • امكان ثبت و هدايت كليه مراحل مناقصه به كمك نرم افزار
 • امكان ثبت اطلاعات در كميسيون گشايش پاكات و پيشنهاد برنده توسط نرم افزار و تعيين برنده با توجه به كمترين قيمت پيشنهادي و ضريب فني(براي مناقصات دو مرحله اي)
 • امكان توليد گزارشات زير :
  • بازرسي استان
  • درج آگهي مناقصه در سايت
  • درج آگهي مناقصه در روزنامه
  • فرم گشايش پاكات الف و ب در مناقصات دو مرحله اي
  • فرم گشايش پاكت ج در مناقصات دو مرحله اي
  • صورتجلسه ارزيابي كيفي
  • صورتجلسه كميته فني بازرگاني 
  • صورتجلسه تعيين برنده مناقصه 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم خريد خارج
 • امكان ثبت اطلاعات پايه مورد نياز اين زير سيستم
 • امكان ثبت اطلاعات درخواست انجام خريد خارج
 • امكان ثبت و هدايت كليه مراحل انجام تشريفات خريد خارج به كمك نرم افزار
 • امكان توليد گزارشات زير :
  • فرم ابلاغ اعتبار اسنادي به اداره ترخيص كالا
  • فرم ارسال مدارك به اداره بازرگاني
  • فرم سفارش خريد
  • فرم ابلاغ اعتبار به فروشنده
  • فرم درخواست بيمه از ترخيص كالا 
  • فرم تامين اعتبار و نقدينگي
  • فرم مجوز خريد كارشناس خبره
  • فرم استعلام
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه
زير سيستم مزايده اموال
 • امكان ثبت اطلاعات پايه مورد نياز اين زير سيستم
 • امكان ثبت اطلاعات درخواست انجام مزايده اقلام داراي شماره اموال از سيستم جامع مالي
 • امكان ثبت اطلاعات درخواست انجام مزايده اقلام بدون شماره اموال
 • امكان صدور و ثبت اطلاعات مجوز انجام مزايده
 • امكان ثبت اطلاعات كمسيون تشخيص  
 • امكان ثبت و هدايت كليه مراحل انجام مزايده به كمك نرم افزار
 • امكان توليد گزارشات زير :
  • اقرارنامه
  • درج آگهي مزايده در روزنامه
  • خروج كالاهاي مزايده اي از انبار
  • صورتجلسه تعيين برنده مزايده
  • بازديد از اقلام مزايده 
  • صورتجلسه تحويل اقلام مزايده به خريدار برنده
  • اقلام صفافي شده جهت انجام تشريفات مزايده
  • دعوتنامه افتتاح پاكات
  • بازگشايي پاكات الف
  • ابلاغ واريز وجه 
 • امكان آرشيو الكترونيكي مستندات ، مجوزها و پيوستها در اين زيرسيستم 
 • امكان گزارشگيري پويا بدون محدوديت از اطلاعات ثبت شده در اين زيرسيستم
 • امكان ذخيره گزارشات ساخته شده  با قالبهاي دلخواه