خدمات

خدماتی که این شرکت ارائه می دهد به شرح ذیل است:

1- خدمات پشتیبانی فنی محصولاتی که در شرکت طراحی و پیاده سازی شده اند

2- مستند سازی، مدیریت و ساماندهی اسناد حقوقی، مالی و پرسنلی سازمانها، ادارات و بانک ها

3- مکانیزاسیون فرایندهای سازمانی با عرضه نرم افزارهای کاربردی