محصولات شرکت
  • سيستم جامع مديريت اطلاعات فني(TDMS)

    نرم افزار مديريت اطلاعات فني(TDMS) با هدف ايجاد يک بانك اطلاعاتي پويا با رويكرد ثبت و آرشيو اطلاعات بخش بالادستي صنایع و نيز اطلاعات فني شرکت طراحي و پياده سازي شده است. اين نرم افزار قابليت ورود داده و جستجوي سريع و پيشرفته را داشته و نيز داراي انعطاف کافي بوده و امكان توليد انواع گزارشات و نمودارهاي فني و مديريتي را دارا مي باشد. با استفاده از اين نرم افزار پس از ثبت كليه اطلاعات موجود اعم از آزمايشات، عمليات و مطالعات انجام شده و گزارشات مربوط به کلیه Object های دسته بندي شده بر اساس سطوح دسترسي تعيين شده براي كاربران در يک چرخه كاري(Work Flow) معرفي شده ذخيره مي شوند و كليه وقايع مربوط به فرآيندهاي توليد اطلاعات ثبت مي گردند که  بهره برداري و برداشت از اطلاعات نيز در سطوح دسترسي تعريف شده و مطمئن امکان پذير مي باشد. 


  • سيستم جامع مديريت بازرگاني

    به منظور پياده سازي يك سيستم جامع كه بتواندكليه روندهاي قانوني حاكم بر خريد ، رسيد ، توزيع و نگهداري كالاهاي سازمانها و شركتها را در خود جاي داده و از انعطاف بالايي برخوردار باشد، سيستم جامع مديريت بازرگاني طراحي گرديده است. اين سيستم از نه زير سيستم تشكيل شده كه بخشهاي زير شرح اختصاري از قابليتهاي زير سيستمهاي مختلف اين نرم افزار مي باشد.  • سيستم جامع مديريت مالي

    به منظور پياده سازي يك سيستم جامع كه بتواندكليه روندهاي مالي حاكم بر سازمانها و شركتها را در خود جاي داده ، خروجي هاي آن قابل قبول حسابرسان بوده و ارتباط تنگاتنگي با سيستم مديريت بازرگاني و برنامه ريزي بودجه  داشته باشد و نيز از انعطاف بالايي برخوردار باشد،سيستم جامع مديريت مالي طراحي گرديده است.اين سيستم از چهارده زير سيستم تشكيل شده كه بخشهاي زير شرح اختصاري از قابليتهاي اين زير سيستمهاي مختلف مي باشد.